การจองกฐิืน
 
 
 
 

 

 

 

     
 
            เมื่องานบุญกฐินเป็นงานมหากุศลที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานบุญประเพณีนี้ต้องทำให้ถูก
พระธรรมวินัยจึงจะได้อานิสงส์ ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจมีดังนี้การจองกฐิน

            การจองกฐิน   ก็คือ    การแจ้งล่วงหน้าให้ทางวัดและประชาชนได้ทราบว่าวัดนั้นๆ มีผู้ศรัทธาทอดกฐินกันเป็นจำนวนมาก
ถ้าไม่จองไว้ก่อนอาจไม่มีโอกาส จึงเกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นว่าจะทอดกฐินต้องจองล่วงหน้า เพื่อให้มีโอกาสและเพื่อไม่ให้เกิดการทอดซ้ำ
วัดหนึ่งวัดปีหนึ่งทอดกฐินได้ครั้งเดียว และในเวลาจำกัด คือหลังจากออกพรรษาแล้วเพียงเดือนเดียวดังได้กล่าวมาแล้ว

            แต่อย่างไรก็ตาม กฐินหลวงไม่มีการจองล่วงหน้า เว้นแต่กฐินพระราชทาน ผู้ประสงค์จะขอรับพระราชทานกฐินไปทอดต้อง
จองล่วงหน้าโดยแจ้งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมาแล้ว

                                                                  ตัวอย่างใบจองกฐิน

                         ข้าพเจ้าชื่อ .................................................................................................
                         บ้านเลขที่ ........................................ ตำบล .................................................
                         อำเภอ ..................................................... จังหวัด .......................................
                         มีศรัทธาปรารถนาจะทอดกฐินแก่พระสงฆ์วัดนี้ มีองค์กฐิน ............................................
                         มีบริวารกฐิน ....................... กำหนดวัน ............. เดือน .....................................
                         ปี ..................... เวลา ........................


            ขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกุศลด้วยกันหากท่านผู้ใดมีศรัทธามากกว่ากำหนดขอผู้นั้นจงได้โอกาสเพื่อทอดเถิดข้าพเจ้ายินดี
อนุโมทนาร่วมกุศลด้วย

            ถ้าหากว่ามีผู้ศรัทธามากกว่าจะนำกฐินมาทอด ณ วัดเดียวกัน ก็ต้องทำใบจองดังกล่าวมานี้มาปิดไว้ที่วัดในที่เปิดเผย เช่น
ศาลาการเปรียญ เป็นต้น และเป็นธรรมเนียมที่ถือกันว่า การที่มีผู้มาจองทับเช่นนี้ไม่เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด แต่ถือเป็นเรื่อง
สนุกสนานในการทำบุญกุศลอย่างหนึ่ง ในภายหลังไม่นิยมจองทับกันแล้ว ถ้ามีศรัทธาวัดเดียวกันก็มักจะรวมกันซึ่งเรียกว่า กฐินสามัคคี

            ในการทอดกฐินสามัคคีนี้ ผู้ทอดอาจเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมกันทำบุญ โดยแจกใบบอกบุญหรือเรียกว่า ฎีกา ก็ได้

 

 

 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน โทร.02-2822868 โทรสาร 02-281-0457