กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเลขาธิการกรม สำนักงาน กศน. โทร.02-2822868 โทรสาร 02-281-0457